Khách sạn Phương Tây

Địa chỉ: khối 5 thị trấn Núi Thành, Núi Thành, Quảng Nam
Điện thoại: 0235 3871021 – 0914167670


Xem thêm:  Cafe Gia Viên - Núi Thành