Xe Dịch Vụ Thanh Thiện – Đà Nẵng – Chu Lai

𝐍𝐇𝐀̀ 𝐗𝐄 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐊𝐈́𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐐𝐔𝐘́ 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇
✅ 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐭𝐮̛̀ 𝟏𝟑𝟎𝐤 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐜𝐡𝐮 đ𝐚́𝐨 𝐭𝐚̣̂𝐧 𝐧𝐨̛𝐢 CHU LAI -ĐÀ NẴNG VÀ ĐÀ NẴNG-CHU LAI
👉🏾𝐃𝐨̀𝐧𝐠 𝐱𝐞 𝗟𝗜𝗠𝗢𝗦𝗜𝗡𝗘 𝟕𝐜 𝟴𝗰 𝟵𝗰 𝐒𝐢𝐞𝐮 𝐕𝐢𝐩 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨
🚘 𝗖𝗛𝗨 𝗟𝗔𝗜 -> Đ𝐀̀ 𝐍𝐀̆̀𝐍𝐆 -> 𝗖𝗛𝗨 𝗟𝗔𝗜 ( 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐋𝐀̣𝐈 ) 👭
𝐐𝐔𝐘́ 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐆𝐈𝐎̛̀ 𝐓𝐔̛̣ 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝟏𝐓𝐈𝐄̂́𝐍𝐆 𝐂𝐎́ 𝟏 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 (𝟐 𝐂𝐇𝐈𝐄̂̀𝐔) 𝐕𝐎̂ -𝐑𝐀 𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐓𝐔̣𝐂
⏰ 𝐒𝐚́𝐧𝐠 : 𝟓𝐡-𝟔𝐡-𝟕𝐡-𝟖𝐡-𝟗𝐡-𝟏𝟎𝐡 -𝟏𝟏𝐡-𝟏𝟐𝐡
⏰ 𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 :𝟏𝟑𝐡-𝟏𝟒𝐡-𝟏𝟓𝐡-𝟏𝟔𝐡-𝟏𝟕𝐡-𝟏𝟖𝐡
🚚𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 + 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐇𝐎𝐀́ 𝐓𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐎̛𝐈
❤𝐗𝐄 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐏𝐇𝐀́𝐓 Đ𝐔́𝐍𝐆 𝐆𝐈𝐎̛̀ 𝐔𝐘 𝐓𝐈́𝐍
❤𝐍𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐨𝐚̉ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐱𝐞 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐭𝐮𝐲̀ 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐠𝐢𝐚́ 𝐫𝐞̉
❤𝐍𝐇𝐀̀ 𝐗𝐄 𝐔𝐘 𝐓𝐈́𝐍 𝐋𝐔𝐎̂𝐍 Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐘́ 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇
𝗟𝗜𝗘̂𝗡 𝗛𝗘̣̂ : 0867.75.79.75 vs 0862.75.79.75

Xem thêm:  THANH NHI Express - Núi Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *